ANBI

Stichting Straatkinderen Ghana beschikt sinds enkele jaren over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

 

Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

 

Vennootschapsbelasting

Inkomstenbelasting

Schenk- en erfbelasting 

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

 

Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

 

De ANBI's dienen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. 


Stichting Straatkinderen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling.

Uw giften aan onze organisatie zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings-/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij ons Partnerproject ‘Shepherd’s Heart’ in Ghana
 

Bron/Kijk voor meer informatie over ANBI op: www.belastingdienst.nl/anbi

Bereid om te sponsoren, of wilt u meer weten?